Denne sag kan måske give inspiration til andre havne

Besvar
Jac
Indlæg: 962
Tilmeldt: 2010-11-24 11:37
Geografisk sted: Viborg

Denne sag kan måske give inspiration til andre havne

Indlæg af Jac » 2011-10-9 23:15

Denne sag kan måske give inspiration til andre havne, som påtænker at oprette en
autocamperplads på deres havn.


Sag. 10/29956 Åbenrå kommune

Sagsfremstilling
Aabenraa Sejl Club har søgt om tilladelse til etablering af autocamperplads på klubbens vinteroplagsplads, idet ændringen af campingreglementet pr. 5. juli 2010 nu muliggør en imødekommelse heraf. Etablering af en autocamperplads er lokalplanpligtig.

Pladsen fungerer som oplagsplads for både om vinteren og Klubben ønsker at drive campingplads for autocampere om sommeren, på niveau med de aktiviteter, der har været på pladsen igennem de foregående år.

På baggrund af kommunens varsling om påbud mod campering har klubben lukket autocamperpladsen i sommeren 2010, idet der ikke var hjemmel til i daværende reglement at give udlejningstilladelse til autocampere eller anden campering.

Lovgrundlag
Planlovens § 19.

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser, BEK nr. 844 af 30. juni 2010 med ikrafttrædelse den 5. juli 2010 (Campingreglementet).

Planmæssige forhold
Området er omfattet af Lokalplan M90 (september 2001), delområde A.

Af lokalplanens bestemmelser fremgår det af § 3.2 om områdets anvendelse: ”Delområde A må anvendes til fritidsformål, nærmere begrænset til aktiviteter som efter byrådets opfattelse knytter sig til lystbådehavnen og strandarealet i delområde B (Sønderstrand)”. Jf. § 3.3 må området anvendes til ”Klubhuse, havnekontor, søsportscenter, lagerbygninger for bådeklubben, toiletter, herunder handicaptoilet og omklædning, parkeringspladser og bådeoplag. Detailhandelsbutikker i et mindre omfang, samt andre erhvervstyper, som efter byrådets vurdering, har relation til lystbådehavnen eller strandarealet”.

På lokalplanens kort er det angivet, at det aktuelle område med autocampere er til ”Parkering og bådeoplag”. Der er i lokalplanen fra 2001 ikke nævnt forhold vedr. autocampering.

Formuleringen ”andre erhvervstyper, som efter byrådets vurdering har relation til lystbådehavnen eller strandarealer” er en såkaldt kompetencenorm, der kun kan bringes i anvendelse ved formelt at give en dispensation.

Det er forvaltningens vurdering, at drift af autocampering er en erhvervstype, der har relation til såvel lystbådehavn som strandarealer. En forudsætning for, at denne erhvervstype kan tillades indfortolket i henhold til lokalplanens § 3, 3 er således, at udvidelsen formelt behandles som en dispensation, dvs. der skal foretages naboorientering.

Begrundelsen herfor er, at offentligheden skal have mulighed for at vide, hvilke andre erhvervstyper byrådet evt. finder kan have den fornødne relation til området og som ikke i forvejen er konkret nævnt i lokalplanen, og evt. komme med indsigelser herimod.

Høring/udtalelse
Der er udført naboorientering, jf. Planlovens § 20.

Der er udført naboorientering til nærmeste naboer på Gammel Flensborgvej, samt andre med interesse i sagen. Der er indkommet bemærkninger fra en beboer på Kystvejen, samt Fjordlyst Camping/Campingrådet, som begge er positive over for lovliggørelse af autocamperpladsen. Fjordlyst Camping vil ikke gøre indsigelse til dispensation under forudsætning af, at arealet ikke forøges, at campingforbud på omkringliggende p-arealer håndhæves, at der skiltes på p-arealer med henvisninger til andre campingpladser, samt at autocamperpladsen får udlejnings tilladelse jf. Campingreglement.

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til at erhvervstypen autocampering omfattes af lokalplanens bestemmelser om tilladte erhvervstyper i delområde A´s sydøstlige del.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 19-08-2010
Godkendt som indstillet.


Bilag
•Kortbilag (Løbenr.: 225481/10)

Besvar