Hurra for de privat grunde, veje og P-pladser

Besvar
Bjørn Hillerød
Indlæg: 36
Tilmeldt: 2010-12-6 07:11

Hurra for de privat grunde, veje og P-pladser

Indlæg af Bjørn Hillerød » 2011-03-3 11:10

Angående privat parkering, men først:
Fra Campingreglementet (loven):
Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser
Kapitel 1
Bekendtgørelsens anvendelsesområde
Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke:
3) arealer, der anvendes til opstilling af maksimalt tre campingenheder i tilknytning til en beboelsesbygning på en landbrugsejendom (bondegårdscampering)
Fra campingvejledning:
3.3. Bondegårdscampering
Bondegårdscampering kan beskrives som udlejning af et mindre areal i tilknytning til en beboelsesbygning på en landbrugsejendom med henblik på feriegæsters opstilling af maksimalt tre campingenheder. Udlejningen er her et supplement til landbrugsdriften. Denne form for udlejningsvirksomhed er også undtaget fra reglementet. Det skal understreges, at bestemmelsen kun omfatter telte, campingvogne, campingbiler og lignende transportable konstruktioner.

Bemærk- Bemærk- Bemærk- Bemærk- Bemærk-:

Først: Forskellen på hvad campering og parkering er ikke beskrevet nogen steder, det er for nuværende, kun en dommer, der i en konkret sag, kan afgøre, om der er sket et lovbrud, som så skal/kan straffes med bøde.

Mit bud på en forskel:
Campering er = med opstilling af en campingenhed.
Parkering er = med IKKE opstilling af en campingenhed.

Bemærk- Bemærk- Bemærk- Bemærk- Bemærk-:

En privat fællesvej det er ’der’ hvor kommunen = kommunalbestyrelsen også som er vejmyndighed bestemmer reglerne. En definition af en privat fællesvej er: Ved "private fællesveje" forstås veje, gader, broer og pladser, der ikke er offentlige veje, der tjener som færdselsareal for en anden ejendom end den ejendom, som vejen ligger på. Det er endvidere en betingelse, at ejendommene ikke ejes af samme person/personkreds, jf. privatvejslovens § 2, stk. 1.
Fra campingvejledning:
I relation til parkeringsarealer bemærkes det, at vejmyndigheden/vejbestyrelsen – dvs. kommunalbestyrelsen, for så vidt angår kommunale veje og private fællesveje - med samtykke fra politiet kan fastsætte lokale bestemmelser om, hvor og i hvilket omfang der kan parkeres med fx autocampere i medfør af færdselslovens § 92, stk. 1.

Bemærk- Bemærk- Bemærk- Bemærk- Bemærk-:
Parkering på privat område
Parkering og standsning på privat område er ikke specifikt reguleret i færdselslovgivningen eller vejlovgivningen.

Min tolkning og bud er efter ovennævnte beskrivelse om Bondegårdscampering som er undtaget fra campingreglementet ifølge loven, der må kun være maksimalt tre campingenheder opstilling, men parkering er lovligt og hermed tilladt for et ukendt antal campingvogne, campingbiler eller lignende transportable konstruktioner på bondegårdens privat P-plads.

Her yderligere info
Etablering af parkeringsrestriktioner og udførelse af parkeringskontrol på en privat parkeringsplads er dermed et rent privatretligt anliggende. Ejeren af et sådant privat område kan således som udgangspunkt som led i sin almindelige rådighed over ejendommen selv beslutte, om der skal fastsættes særlige regler om parkering og standsning af køretøjer på ejendommen, herunder regler om tidsbegrænset parkering, betaling for benyttelse af parkeringspladsen og kontrolafgifter for overtrædelser af de af ejeren fastsatte parkeringsvilkår.
Når en bilist parkerer på privat område, accepterer bilisten som udgangspunkt rimelige parke­ringsrestriktioner og -vilkår, der fremgår af skiltningen på det pågældende sted. Det beror herefter på en aftaleretlig fortolkning og vurdering af parkeringsvilkårene og skiltningens beskaffenhed, om det i et konkret tilfælde vil være be­rettiget at opkræve en parkeringsafgift.
En privat fællesvej er en vej, der ligger på en privat ejendom, men som også andre end ejeren har ret til at færdes på. Det fremgår af privatvejslovens § 2, stk. 1.
Men:
Hvis ejeren af vejen er den eneste, der har ret til at færdes på vejen, er der tale om en privat vej.
Hvis parkeringspladsen er etableret på privat grund og ingen andre har ret til at færdes dér, har arealet derfor ikke status af privat fællesvej, men er derimod privat vej.

PS. Her kan vejbom opsættes af ejer. Vejbom hæves, hvis en 'gæst' for lov at køre ind på området.

For så vidt angår anlæg af en privat vej, at dette ikke er reguleret i vejlovgivningen. Det kræver derfor ikke tilladelse efter denne lovgivning.
Rent private parkeringspladser:
Hverken vejloven eller privatvejsloven indeholder regler om afmærkning af parkeringsbestemmelser på rent private parkeringspladser. Det betyder, at kommunen ikke med hjemmel i disse love kan regulere, hvordan der afmærkes på en privat parkeringsplads.
Færdselsloven indeholder en række bestemmelser om uautoriseret afmærkning.
Politiet kan kræve uautoriseret afmærkning på private veje, hvor færdselslovens regler gælder, fjernet, når færdselsmæssige grunde taler herfor. Politiet kan endvidere kræve, at der afmærkes med autoriseret afmærkning, når det skønnes fornødent. Det fremgår af færdselslovens § 97, stk. 2.
Politiet kan kræve uautoriserede skilte, der kan ses fra en offentlig vej, fjernet, hvis de har lighed med autoriseret afmærkning, eller hvis de virker vildledende eller er til ulempe for færdslen på den offentlige vej. Det fremgår af færdselslovens § 99, stk. 3.
Fortolkningen af disse bestemmelser i færdselsloven henhører under Justitsministeriet, Rigspolitichefen.
Parkeringsafgifter, som bliver pålagt for parkering på private parkeringspladser. Spørgsmålet om afmærkningens klarhed m.m. og dermed om bilisten kan blive pålagt at betale parkeringsafgiften, ville kunne indbringes for domstolene ved et civilt søgsmål.

Her til sidst: Hurra for de privat grunde, veje og P-pladser.

De udgør et alternativ og billige sted at parkere, end de offentlige veje, P-pladser og campingpladserne, men husk nu på: der må IKKE ’opstilles’ kun parkeres.

Bjørn Hillerød
Indlæg: 36
Tilmeldt: 2010-12-6 07:11

Re: Hurra for de privat grunde, veje og P-pladser

Indlæg af Bjørn Hillerød » 2011-03-3 12:44

Hvad mon det ville koster, at ’parkere’ på en campingplads P-plads, det vil sige, der fortages ikke en ’campingopstilling’ blot en parkering, og hvad mon, det ville koste ekstra, at benytte bad/toilet faciliteter m.m.

Syd for grænsen, findes der uden for nogle campingpladsers lukkede område, P-pladser, der ejedes af campingpladsen eller campingpladsen har råderet over, og hvor det er muligt at betale for ’parkering’ og hvor en eventuel benyttelse af bad/toilet faciliteter inden for det lukkede område kan ske, hvis det ønskes, dog mod ekstra betaling.

Jeg tror, nogle turister her i Danmark, kun har det simpelt behov, for en lovlig parkeringsplads om natten og uden tildeling af campingparcel med pladsnummer og 3meter regel mellem enhederne o.s.v.

Ja helt uden for campingloven/reglementet/vejledningen som jo en privat P-plads** ikke er, omfatter af.

Adgangsbegrænsning af campingpladsens bad/toilet faciliteter m.m. Er noget der Skal etableres, i lighed med
campingpladser i udlandet, sådan er det bare, hvis der skal drives en forretning, på en rimelig og retfærdig måde.

Spørgsmålet er om:

Vil Campingrådet = campingpladsejerne levere varen?

Det er efter min mening det Campingrådet=Campingpladsejerne bør gøre, hvis ikke varen leveres, er der det helt sikkert at andre der tager området. Det er ’nu’, der skal handles!

(**også campingpladsens P-plads)

Mvh

Bjørn Hillerød
Indlæg: 36
Tilmeldt: 2010-12-6 07:11

Re: Hurra for de privat grunde, veje og P-pladser

Indlæg af Bjørn Hillerød » 2011-03-4 08:21

Til alle der har læst de ovenstående indlæg:

Enkelt er det ikke, men det være ønskelig snarest muligt om, at et medlem fra Autocamperrådet, vil skrive et indlæg om love og regler, om nuværende status i Danmark, på en lovlig parkering med autocamper, så det for mange er lettere, at efterleve og at forstå.
Mvh

Bjørn Hillerød
Indlæg: 36
Tilmeldt: 2010-12-6 07:11

Re: Hurra for de privat grunde, veje og P-pladser

Indlæg af Bjørn Hillerød » 2011-03-18 15:33

Jeg prøver på ny, med kendsgerninger og informationer om parkering af autocamper:

Statsvejnettet der bestyres af Vejdirektoratet udgjorde 1. januar 2010 3.788 km, svarende til ca. 5 % af det samlede offentlige vejnet i Danmark (73.737 km).
Vejdirektoratet anlægger, driver og vedligeholder statsvejnettet

45 % af vejtrafikken afvikles på statens veje, selvom disse kun udgør 5 % af det samlede vejnet i Danmark.
Statsvejene i Danmark

Det kan være svært, at gennemskue, hvem der er vejmyndighed?

Hvor ligger ansvaret for en vej?

Er det i stat, kommune, eller privat ejere, eller?

Se lige her fra nettet:
Den nye webservice "Hvem er vejmyndighed?" gør det nemmere at finde den rette vejbestyrer.

http://www.trafikken.dk/wimpdoc.asp?pag ... bjno=83595


Hvor er det ejere, af autocampere skal passe på, at parkere?

ER det, hvis der parkeres på kommunale veje og private fællesveje. Her forstås veje, gader, broer og pladser?

Ja, der skal ses grundigt efter flere ting.

Man skal kikke grundigt efter påbuds-skiltet på stedet for autocampere og om der er nogle særlige P-regler og endvidere passe på, at parkere indenfor opmærknings stregerne på P-båsende, ellers kan der i værste falde udskrives bøder på et lovligt grundlag.

Man kan nogle gange se eller finde ulovlig skiltning, som kommune har opsat. F.eks. et campingforbudt skilt med en overstregning af et billede af en autocamper. Et sådan skilt er ikke ifølge regler for opsætning af påbudsskilte. Disse ulovlige påbudskilte, skal selvfølgeligt ikke følges.

Man skal kende de eventuelle særlige P-reglerne, som er gældende for kommunen og som nogle gange, kun findes på kommunens hjemmeside.

Det er svært, at være autocamperbilist i Danmark.

Kommunen er bestemmende vejmyndighed og i samråd med politiet kan Kommunen= kommunalbestyrelsen bestemmer særlige regler for kørsel og parkering i følge færdselslovens § 92, stk. 1..

Info angående de private fællesveje og pladser:
De private fællesveje eller pladser, som ligger på private ejendom, men som også andre end ejeren har ret til at færdes på, f. eks færdselsareal for en anden ejendom end den ejendom, som vejen ligger på.
Der bestemmer kommunen også P-reglerne.

En definition af, hvor det ikke er, en privat fællesvej:
Når ejendommene ejes af samme person/personkreds, jf. privatvejslovens § 2, stk. 1. Det vil sige:
Hvis ejeren af vejen er den eneste, der har ret til at færdes på vejen, er der tale om en privat vej.
Hvis parkeringspladsen er etableret på privat grund og ingen andre har ret til at færdes dér, har arealet derfor ikke status af privat fællesvej, men er derimod privat vej.

Bemærk derfor, her kan der ikke straffes med bøder fra kommunen eller politiet:

Hvis der ejerne af parkeringspladserne på privat område har givet tilladelse, eller stilsigende har accepteret, en parkering er det et godt sted at parkere, men læg mærke til, om der alligevel skulle være nogle parkeringsregler på stedet, eller andet, der gør at det er en dårlig ide at parkere.

Pas på de følgende parkerings kontrol firmaer: INTERPARK – Parkeringskontrol, Parkering Danmark, DanParkering, Carpark, og så videre, der komme ny til, hele tiden. Der er tilsyneladende mange penge at hente her.

Parkering og standsning på privat område er ikke specifikt reguleret i færdselslovgivningen eller vejlovgivningen, men ejere af private parkeringspladser, har en ret til opkrævning af betaling for parkering og til at udskrive en bøde på P.T. 590 kr.

Selv om nogle kommuner ’prøver på’, at være vejmyndighed på statsvejene, i deres kommune, er det helt uden for deres råderet, at være vejmyndighed, det er kun Vejdirektoratet, som er lovlig vejmyndighed. Skriver kommunale P-vagter P-bøder ud her, er det helt uden lovgrundlag og de taber helt sikkert, ved et eventuelt retsligt efterspil.

Vejdirektoratet er opdelt i 6 vejcentre:
Nordjylland, Midt- og Vestjylland, Østjylland, Syddanmark, Sjælland, Hovedstaden.

Det er ovenstående vejcentre, der i samråd med det lokale politi, der bestemmer særlige regler for kørsel og parkering i følge færdselslovens § 92, stk. 1..
Der er ikke for nuværende, indført generelle særlige regler, af de 6 vejcentre for parkering inden for deres område, men der er kun reguleret, ved lokale påbuds skiltninger, de pågældende steder.

Er man usikker på gældende parkeringsregler, hvor man er, så parker på private steder og helst med ejers accept, eller søg ud motorvejenes rastepladser eller på statsvejenes P-pladser de har et 2-cifrede vejnummer. Det 3-cifrede nummer kan nogle gange være kommunale veje, så pas på her.

Lidt tanker om statsskovparkeringspladserne!

Parkeringspladserne ved indgangen til skovene, er at betragte, som parkering på privat område, hvor ejeren har ret til at fastsætte egne betingelser og reglerne, som hovedreglen jo er, på parkering på privat område.

Parkering skal altid følge disse regler, som ejeren har, men normalt er parkeringspladser ved indgangen til skovene, jo tilgængelige for alle, og reglerne for brug fremgår af skiltning.

På den anden side i Naturbeskyttelseslovens § 1 indeholder en bestemmelse om, at der ikke må efter placeres, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skovene.

Mvh.

Besvar